Sou Suzuki + Sen Takahashi + Yuki Haradadamp plosive roam